Accuzide 20 Mg/12,5 Mg 30 Film Tablet
ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansifkinalapril ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretikhidroklorotiyazid kombinasyonu

ENDİKASYONLARI
Kombinasyon preparatının kullanılmasının gerekli olduğu esansiyel hipertansiyonda
endikedir.
Hipertansiyon tedavisinde kullanılan monoterapinin yetersiz olduğu durumlarda kombinasyon
tedavisi uygulanmalıdır.
Sabit kombinasyonlar doz ayarlaması için uygun olmamakla birlikte, bileşiminde bulunan
maddelerin idame dozları sabit kombinasyondakine eşit olduğu durumlarda kullanılabilirler.

KONTRENDİKASYONLARI
Accuzide aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmamalıdır:
• Kinapril hidroklorür, tiyazid ve olası çapraz reaksiyonlar nedeniyle sülfonamidlere karşı
aşırı duyarlılık.
• Anjiyonörotik ödem hikayesi olanlar (daha önceden uygulanan ADE-inhibitör tedavisi
sırasında ortaya çıkan)
• Ağır böbrek yetmezliği (serum kreatinini 1.8 mg/100ml’den yüksek ya da kreatinin klirensi
30 ml/dak.’dan az olanlar)
• Diyaliz hastaları
• Renal arter stenozu (bilateral veya tek böbrek varsa unilateral)
• Böbrek naklinden sonra
• Hemodinamik açıdan sorun yaratan aort veya mitral kapak stenozu ya da hipertrofik
kardiyomiyopati
• Dekompanse kalp yetmezliği
• Primer hiperaldosteronizm
• Ağır karaciğer yetmezliği (hepatik prekoma/koma) ya da primer karaciğer hastalığı
• Klinik açıdan önemli elektrolit denge bozukluğu (hiperkalsemi, hiponatremi, hipokalemi)
• Çocuklar (yeterli klinik deneyim olmadığından)
• Hamilelik

UYARILAR/ÖNLEMLER
Dekstransülfan ile yapılan düşük dantiseli lipoprotein (LDL) aferezi sırasında (ağır
hiperkolesterolemi) ADE inhibitörü kullanılması, hayatı tehdit eden aşırı duyarlılık
reaksiyonlarına yol açabilir.
Arı ve yaban arısı gibi böcek toksinlerine karşı alerjik reaksiyonları azaltmak veya yok etmek
amacıyla yapılan tedaviler (duyarsızlaştırma tedavisi) sırasında ADE inhibitörü kullanılması,
bazen hayatı tehdit eden aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (hipotansiyon, solunum yetmezliği,
kusma, alerjik deri reaksiyonları gibi) neden olabilir.
LDL aferezi ve duyarsızlaştırma tedavisinin gerektiği durumlarda, preparat başka bir
antihipertansif ile değiştirilmelidir.
Kadın hastalarda Accuzide gibi bir ADE inhibitörü tedavisine başlamadan önce gebeliğin
olmadığı belirlenmelidir. Accuzide tedavisi sırasında gebeliğe karşı gereken önlemler
alınmalıdır. Tüm önlemlere rağmen Accuzide tedavisi sırasında gebelik ortaya çıkarsa,
özellikle gebeliğin son altı aylık döneminde Accuzide kullanılması bebeğe zarar verebileceği
için, bebek açısından daha düşük risk taşıyan başka bir tıbbi tedaviye geçilmelidir. Emziren
annelerde tedavi zorunluysa emzirmeye son verilmelidir.
Accuzide, aşağıda belirtilen durumlarda risk ve yararlar iyice değerlendirildikten sonra ve
bazı klinik ve laboratuvar-kimyasal parametreler yakından izlenerek kullanılabilir.
• Klinik açıdan önemli proteinüri (günde 1 gramdan fazla)
• İmmün yetmezlik ya da kolajen doku hastalığı (Lupus erythematosus, skleroderma gibi)
• Bağışıklık sistemini zayıflatan sistemik ilaçların (kortikosteroidler, sitostatikler,
antimetabolitler gibi), allopurinol, prokainamid ve lityum kullanımı
• Gut
• Hipovolemi
• Serebral skleroz
• Koroner skleroz
• Diabetes mellitus
• Karaciğer yetmezliği